Akta z okresu do roku 1918
(Mielec Records held in the PSA-Rzeszow Branch up to 1918)

Zwierzchność Gminna w Mielcu
(Communal authority in Mielec)

Akta Dział Ogólno – Organizacyjny Department-wide – Organizing
1 (Przepisy i zarządzenia ogólne, okólniki władz nadrzędnych) (regulations and orders of general circulars authority concerned) 1899 – 1918 akta luźne 1899 – 1918 file loose
2 (Sprawy organizacyjne miasta: korespondencja w sprawie nadanie miasteczku Mielec rangi miasta, ustalenie dni jarmarcznych) (Organizational matters cities: correspondence on granting the status of a city town of Mielec, determine the days fairground) 1845 – 1904 akta luźne 1845 – 1904 file loose
3 (Protokoły posiedzeń Rady Gminnej w Mielcu) (Minutes of the meetings of the Municipal Council in Mielec) 1867 – 1876 akta zszyte 1867 – 1876 files stapled
4 Księga uchwał (protokoły z posiedzeń Rady Gminnej w Mielcu) The Book of resolutions (minutes of the meetings of the Municipal Council in Mielec) 1876 – 1889 księga oprawna 1876 ​​- 1889 book framed
5 Księga uchwał (protokoły z posiedzeń Rady Gminnej w Mielcu) Book of resolutions (minutes of the meetings of the Municipal Council in Mielec) 1889 – 1896 księga oprawna 1889 – 1896 book framed
6 Księga uchwał (protokoły z posiedzeń Rady Gminnej w Mielcu) The Book of resolutions (minutes of the meetings of the Municipal Council in Mielec) 1896 – 1898 księga oprawna 1896 – 1898 book framed
7 Księga uchwał (protokoły z posiedzeń Rady Gminnej w Mielcu) Book of resolutions (minutes of the meetings of the Municipal Council in Mielec) 1898 – 1901 księga oprawna 1898 – 1901 book framed
8 Księga uchwał (protokoły z posiedzeń Rady Gminnej w Mielcu) Book of resolutions (minutes of the meetings of the Municipal Council in Mielec) 1902 – 1905 księga oprawna 1902 – 1905 book framed
9 Księga uchwał Rady Gminnej (protokoły z posiedzeń Rady Gminnej w Mielcu) The Book of the resolutions of the Municipal Council (minutes of the meetings of the Municipal Council in Mielec) 1902 – 1905 księga oprawna 1902 – 1905 book framed
10 Inwentarze majątkowe: gminy administracyjnej, gminy chrześcijańskiej, Fundusyu ubogich – sporządzone na podstawie rocynzch zamknięć rachunk od 1898 – 1912 Inventories property: municipal administration, the Christian community, Fundusyu poor – drawn up on the basis of rocynzch closing accounts from 1898 to 1912 1899 – 1913 akta luźne 1899 – 1913 file loose
11 (Majątek miasta – dżuerżawa gruntów miejskich) (Real City – dżuerżawa urban land) 1911 – 1918 akta luźne 1911 – 1918 file loose
12 (Skargi i zażalenia) (Complaints) 1911 – 1918 akta zszyte 1911 – 1918 files stapled
13 Protokół czynności Protocol activities 1899 księga oprawna 1899 book framed
14 Protokół czynności Protocol activities 1896 księga oprawna 1896 book framed
15 Protokół czynności Protocol activities 1897 księga oprawna 1897 book framed
16 Dziennik podawczy Official feeding tray 1904 księga oprawna 1904 book framed
Dział Finansowo – Budżetowy Department of Finance – Budget
17 Dziennik kasowy konkurencji Wikarówki i Kościelny Official box office competition Wikarówki and Church 1891 – 1900 akta luźne 1891 – 1900 file loose
18 (Zamknięcia rachunkowe majątku obrotowego funduszu ubogich katolików w Mielcu) (Closing of account assets to fund the poor Catholics in Mielec) 1899 – 1900 akta luźne 1899 – 1900 file loose
19 (Zamknięcia rachunkowe majątku obrotowego funduszu gminy chryeścijańskiej w Mielcu) (Closing of account assets to fund municipalities chryeścijańskiej in Mielec) 1899 – 1907 akta luźne 1899 – 1907 file loose
20 (Zamknięcia rachunkowe funduszu szpitala kranza oddziału dla chrześcian w Mielcu) (Closing accounting fund Kranz hospital ward for Christians in Mielec) 1898 – 1908 akta luźne 1898 – 1908 file loose
21 (Zamknięcia rachunkowe funduszu administracyjnego gminy miasta Mielca) (Closing accounting fund administrative municipality of Mielec) 1899 – 1908 akta luźne 1899 – 1908 file loose
22 (Zamknięcia rachunkowe kasy pożyczkowej gminy Mielec) (Closing accounting cash loan commune Mielec) 1900 – 1908 akta luźne 1900 – 1908 file loose
23 (Zamknięcia rachunkowe wspólnego funduszu ubogich gminy Mielec) (Closing Accounting common fund for the poor municipalities Mielec) 1898 – 1909 akta luźne 1898 – 1909 file loose
24 (Zamknięcia rachunkowe kaucyj, wadjów I depozytów) (Closing accounting kaucyj, wadjów and deposits) 1900 – 1910 akta luźne 1900 – 1910 file loose
25 Księga dłużników The Book of debtors 1898 – 1905 księga oprawa 1898 – 1905 book binding
26 Księga dłużników kasy pożyczkowej The Book of debtors loan facility 1898 – 1905 księga oprawa 1898 – 1905 book binding
27 (Dochody gminy: petycje wsprawie przyznawanie miastu prawa poboru opłat, wykazy opłacanych podatków, uchwalanie nowych opłat) (Income municipalities petitions wsprawie granting of city rights toll, lists of paid taxes, enacting new fees) 1879 – 1915 akta luźne 1879 – 1915 file loose
28 Budżet na rok 1918 funduszu administracyjnego The budget for the 1918 Fund Administration 1917 akta zszyte 1917 files stapled
29 (Rozliczenia kasowe: rachunki za wykonanie prac, listy płac) (Deferred cash: bills for the execution of works, payroll) 1905 – 1918 akta luźne 1905 – 1918 file loose
30 (Kredyt komunalny – akta pożyczki w Centralnym Banku Czeskim Kas Oszczędnościowych) (Credit communal – records of loans to the Central Bank of the Czech Savings Banks) 1910 – 1918 akta luźne 1910 – 1918 file loose
Dział Gospodarki Gmiennej Town Department of Economic Affairs
31 (Drogi i place publiczne: wykaz zakegłej prestacji drogi, zakup placów) (roads and public squares: a list of zakegłej prestacji roads, purchase squares) 1896 – 1905 akta luźne 1896 – 1905 file loose
32 (Sprawy rolne: przeprowadzenie kanału osuszającego, wykaz obsianych gruntów) (Agricultural Affairs: carrying out the drying channel, the list of sown land) 1911 – 1917 akta luźne 1911 – 1917 file loose
33 (Oświata szkolna: sprawa wydzierżawienia wikarówki dla gimnazjum) (School Education: the case of lease wikarówki for high school) 1898 – 1918 akta luźne 1898 – 1918 file loose
34 (Zdrowie publiczne i akcja sanitarno-porządkowa, stan sanitarny miasta, budowa ustępów publicznych, uprzątanie nieczystości) (Public health and sanitary action ordinal, the sanitary condition of the city, the construction of public passages, cleaning up dirt) 1904 – 1918 akta luźne 1904 – 1918 file loose
35 (Bezpieczeństwo i porządek publiczny: utworzenie straży miejskiej, royruchz w mieście) (Public order and safety: the establishment of municipal police, royruchz in) 1917 – 1918
36 Lista popisowych (Spis poborowych roczników: od r. 1846 do 1851, od r. 1855 do 1873, od 1875 do 1892) List of Conscripts (Table conscripts vintages from r. 1846 and 1851 from r. 1855 to 1873 1875 to 1892) 1867 – 1898
37 Spis popisowych (poborowych) urodzonych w roku 1879 do 1883 i od roku 1885 do 1892 List of Conscripts (conscripts), born in 1879 to 1883 and from 1885 to 1892 1889 – 1913
38 (Sprawy budowlane: akta budowy gimnazjum) (Civil engineering: construction of the gymnasium files) 1898 – 1910
39 (Sprawy budowlane: akta budowy gimnazjum) (Civil engineering: construction of the gymnasium files) 1911 – 1918
40 (Aprowizacja oraz walka z drożyzną: ściąganie nadwyżek, konfiskata towarów, zaopatrzenie w żywność) (chandlers and the fight against high prices: downloading surplus, confiscated, food supply) 1917 – 1918
Akta z okresu 1919 – 1939 Files from the period 1919 – 1939
Zarząd Miejski w Mielcu City Board in Mielec
Dział Ogólno – Organizacyjny Department-wide – Organizing
41 (Ogłoszenia i zarządzenia własne) (Announcements and order your own) 1920 – 1925
42 (Przepisy, zarządzenia I okólniki władz nadrzędnych) (regulations, orders and circulars authority concerned) 1921 – 1939
43 (Sprawy organizacyjne władz miejskich) (Organizational matters of municipal authorities) 1920 – 1938
44 Księga uchwał rady gminnej miasta Mielca i katolickiej (protokoły posiedzeń Rady Gminnej i Rady Katolickiej w Mielcu) The Book of resolutions of the municipal council of the city of Mielec and Catholic (minutes of meetings of the Municipal Council and the Council of Catholic Mielec) 1914 – 1923
45 Księga uchwał rady gminnej miasta Mielca i rady katolickiej (protokoły posiedzeń Rady Gminnej i Rady Katolickiej w Mielcu) The Book of resolutions of the municipal council of the city of Mielec and counsel Catholic (minutes of meetings of the Municipal Council and the Council of Catholic Mielec) 1924 – 1928
46 Księga uchwał Rady Gminnej (protokoły posiedzeń Rady Gminnej i Rady Gminnej w Mielcu) ​​The Book of the resolutions of the Municipal Council (minutes of meetings of the Municipal Council and the Municipal Council in Mielec) 1929 – 1935
47 (Protokoły posiedzeń Rady Gminnej Katolickiej) (Minutes of the meetings of the Municipal Council of Catholic) 1929 – 1939
48 Księga uchwał Rady Miejskiej w Mielcu (protokoły posiedzeń Rady Miejskiej w Mielcu) The Book of Resolutions of the City Council in Mielec (minutes of meetings of the City Council in Mielec) 1935 – 1939
49 Księga uchwał Rady Zwierzchnośći gminnej w Mielcu (protokoły posiedzeń Zwierzchnośći Gminnej w Mielcu) The Book of the resolutions of the municipal sovereignty in Mielec (minutes of meetings of the Municipal supremacy in Mielec) 1920 – 1929
50 (Protokoły posiedzeń Zwierzchnośći Gminnej w Mielcu) (Minutes of the meetings of the Municipal supremacy in Mielec) 1931– 1935
51 Księga uchwał Magistratu miasta Mielca The Book of Resolutions of the Municipality of the city of Mielec 1937 – 1938
52 (Majątek miasta: dzierżawa placów miejskich, bilans majątkowy gminy katolickiej, inwentarz majątku funduszu administracyjnego) (Real City: hire of city squares, the balance of wealth catholic community, administrative inventory of fund assets) 1920 – 1935
53 (Przedsiębiorstwa miejskie: rzeźnia i chłodnia – regulaminy, adaptacja i przebudowa) (Urban Enterprises: slaughterhouse and refrigerated – regulations, adaptation and reconstruction) 1920 – 1939
54 (Prośby, skargi, zażalenia) (requests, complaints, complaints) 1923 – 1931
Dział Finasowo – Budżetowy Department financially – Budget
55 Budżet na rok 1919 funduszu administracyjnego The budget for the 1919 Fund Administration 1919
56 Budżet Budget 1920
57 Budżet Budget 1921
58 Budżet funduszu i administracyjnego gminy miasta Mielec The budget of the Fund and the administrative municipality of Mielec 1922
59 Budżet na rok 1923 funduszu i administracyjnego gminy miasta Mielec The budget for the 1923 Fund and the administrative municipality of Mielec 1923
60 Budżet funduszu I-go administracyjnego na r. The fund I-go administrative year. 1924
61 Budżet funduszu gminy chrześcijańskiej na r. The fund Christian community on year. 1926
62 Preliminarz budżetowy na rok 1929/1930 Estimates for the year 1929/1930 1929
63 Preliminarz budżetowy na rok 1930/1931 Estimates for the year 1930/1931 1930
64 Roczne sprawozdania rachunkowe za rok 1933/34 The annual accounts for the year 1933-1934 1934
65 Budżet na rok 1934-35 (oraz sprawozdania z jego wykonania) The budget for 1934-1935 (and the report on its implementation) 1934 – 1935
66 Budżet Gminy Katolickiej na rok 1934/35 (oraz sprawozdania z jego wykonania) The budget of the Commune of the Catholic year 1934/35 (and the report on its implementation) 1934 – 1935
67 Budżet na rok 1935-36 (oraz sprawozdania z jego wykonania) The budget for 1935-1936 (and the report on its implementation) 1935 – 1936
68 Budżet Gminy Katolickiej na rok 1935/36 (oraz sprawozdania z jego wykonania) The budget of the Commune of the Catholic year 1935/36 (and the report on its implementation) 1935 – 1936
69 Budżet na rok 1936/37 Budget for 1936-1937 1936
70 Prelininarz budżetowy gminy katolickiej na rok 1936/37 (oraz raczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy katolickiej) Prelininarz budget catholic community year 1936/37 (and Rączna report on the implementation of the budget of the catholic community) 1936 – 1937
71 Budżet na rok 1937/38 Budget for 1937-1938 1937
72 Budżet gminy katolickiej na rok 1937/38 (oraz sprawozdania z jego wykonania) The budget of the catholic community per year from 1937 to 1938 (and the report on its implementation) 1937 – 1938
73 Budżet Rzeźni i Targowicy Budget Slaughterhouse and Targowica 1937 – 1939
74 Budżet dodatkowy administracyjny gminy miasta Mielca na rok 1938/39 (oraz sprawozdania z wykonania budżetu administracyjnego) The budget of the additional of Administration of the city of Mielec year 1938/39 (and the report on the implementation of the administrative budget) 1938 – 1939
75 Budżet gminy katolickiej na rok 1938/39 (oraz sprawozdania z jego wykonania) The budget of the catholic community per year from 1938 to 1939 (and the report on its implementation) 1938 – 1939
76 (Budżety: administracyjny i przedsiębiorstw – korespondencja w sprawie uchwalenia tych budżetów) (budgets: administrative and business – correspondence concerning the adoption of the budget) 1925 – 1939
77 Zamknięcie rachunków funduszu administracyjnego za rok 1927/28 Closing of the administrative fund accounts for the year 1927-1928 1928
78 Rozliczenia kasowe Settlement Cash 1919 – 1932
79 Księga kontowa sum bozabudżetowych własnych The Book of angulation sum bozabudżetowych own 1930 – 1934
80 (Kredyt komunalny i zapomogi na: budowę rzezni, Ratusza, pomiary miasta) (Credit communal and grants for: the construction of slaughterhouses, Town Hall, town of measurements) 1919 – 1939
81 Akta pożyczki – Ustredni Bank Praga Files loans – Bank Ustredni Prague 1926 – 1939
Dział Gospodarki Gminnej Department of Municipal Economy
82 (Drogi i place publiczne: preliminarze robót drogowych, sprawa budowy wodociągów, przebudowa dróg) (roads and public squares: estimates of road works, the issue of construction of water supply, reconstruction of roads) 1938 – 1939
83 (Popieranie przemysłu i handlu: udzielanie koncesji, wydawanie kart rzemieślniczych, dni handlu i dni targowe, spis przemysłowców) (Promotion of trade and industry: concessions, issuing cards craft, trading days and days of the fair, a list of industrialists) 1921 – 1931
Dział Administracyjno Społeczny Department of Administration and Social
84 (Oświata szkolna: lokale i ich wyposażenie sprawozdania z wizytacji szkoły dokształcającej) (Education Classroom: premises and equipment report visit schools Training) 1922 – 1938
85 (Zdrowie publiczne i akcja sanitarno-porządkowa: sprawozdania lekarza, zwalczanie chorób zakaźnych, stan sanitarny miasta) (Public health and sanitary-ordinal action: report of the doctor, the fight against infectious diseases, the sanitary condition of the city) 1919 – 1935
Dział Administracyjny Administrative Unit
86 (Bezpieczeństwo i porządek publiczny: stosunek ludności żydowskiej do katolickiej, sprawozdania z rewizji ogniowej, pojawienie się nielegalnych plakatów) (Public order and safety: the ratio of Jews to the Catholic, reports of revision of fire, the emergence of illegal posters) 1921 – 1923
87 (Sprawy związane z uzyskaniem paszportów na wyjazd za granicę: prośby, kwestionariusze, zaświadczenia) (issues associated with obtaining passports to travel abroad: requests, questionnaires, certificates) 1919 – 1931
88 (Wybory do Rady Gminnej, protesty wyborcze) (Municipal Council elections, election protests) 1919 – 1930
89 (Akta Stanu Cywilnego: metryki, wydiągi urodzeń i śmierci, wykazy urodzonych i zmarłych) (Acts of Civil Status: metrics, wydiągi birth and death lists are born or die) 1920 – 1935
90 Wojskowa księga meldunkowa Military registration book 1929 – 1932
91 Lista poborowych od roku 1874, 1877 – 1884, oraz od roku 1907 do 1911 List of conscripts since 1874, from 1877 to 1884, and from 1907 until 1911 1920 – 1932
91a Lista poborowych z roku 1894 do 1906, zbiorowe roczniki od 1873 do 1896, 1866 – 1870, 1874, 1876 – 1877 List of conscripts from 1894 to 1906, collective yearbooks from 1873 to 1896, 1866-1870, 1874, 1876-1877 1912 – 1927
92 (Sprawy budowlane I odbudowy: odnowienie domów prywatnych I miejskich, pomiary miasta, budowa szkoły) (Civil engineering and restoration: restoration of houses and urban measurements of the city, the construction of schools) 1922 – 1939
93 (Budowa kanału krytego) (Construction of the channel indoor) 1925 – 1937
94 (Elektryfikacja miasta: budowa elektrowni, oświeclenie miasta) (Electrification of the city: construction of power plants, oświeclenie town) 1922 – 1938
95 (Sprawy sądowe: spór gminy katolickiej o parcelę w Wojsławiu) (Litigation: dispute the catholic community of the plot in Wojsławiu) 1930 – 1937
96 (Protokoł oględzin zwierząt przeznaczonych na rzeź – wykazy dzienne zwierząt doprowadzonych do rzeźni z podanym wynikiem oględzin) (The protocol inspection of animals for slaughter – daily lists of animals brought to the slaughterhouse with the specified result of inspection) 1924 – 1925
97 (Aprowizacja oraz walka z drożyzną: zaopatrzenie miasta, ceny na mięso i inne artykuły) (chandlers and the fight against high prices: supply of the city, prices for meat and other items) 1920 – 1931
98 Księga (meldunkowa) obcych (miasta Mielca) Book (registration) of foreign (the city of Mielec) 1919 – 1925
99 Księga meldunkowa dla czeladzi i sług w Mielcu The Book of registration for the servants and the servants in Mielec 1895 – 1926
Akta z okresu 1939 – 1944 Files from the period 1939 – 1944
Zarząd Miejski w Mielcu City Board in Mielec
(Stadtverwaltung Mielec) (Stadtverwaltung Mielec)
100 Okólniki budżetowe (wytyczne w sprawie uchwalenia budżetów i korespondencja dot. ich opracowania) Budget Circulars (guidelines for the adoption of budgets and correspondence concerning. The study) 1941 – 1943
101 Budżet na rok 1939/40 Budget for 1939-1940 1939
102 Haushaltsplan für das Jahr 1940/41 (Budżet na rok 1940/41 i sprawozdanie z jego wykonania) Haushaltsplan für das Jahr 1940-1941 (budget for 1940-1941 and the report on its implementation) 1940 – 1942
103 Budżet na rok 1942/43 dla Rzeźni Miejskiej w Mielcu The budget for 1942-1943 for the City Slaughterhouse in Mielec 1942
104 Haushaltsplan für das Jahr 1941/42 (Budżet na rok 1941/42 i sprawozdanie z jego wykonania) Haushaltsplan für das Jahr 1941-1942 (budget for 1941-1942 and the report on its implementation) 1941 – 1943
105 Haushaltsplan für das Jahr 1942/43 (Budżet na rok 1942/43 i sprawozdanie z jego wykonania) Haushaltsplan für das Jahr 1942-1943 (budget for 1942-1943 and the report on its implementation) 1942 – 1944
106 Haushaltsetat (Budżet na rok 1942/43 i sprawozdanie z jego wykonania) Haushaltsetat (Budget 1942-1943 and the report on its implementation) 1942 – 1944
107 Haushaltsplan für das Rehungsjahr 1944 (Budżet na rok obrachunkowy 1944) Haushaltsplan für das Rehungsjahr 1944 (budget year 1944) 1944
108 Haushaltsplan für Schlaschthaus für das Jahr 1944/1945 (Budżet rzeźni na rok 1944/45) Haushaltsplan für Schlaschthaus für das Jahr 1944/1945 (slaughterhouse budget year 1944-1945) 1944
109 Haushaltsplan für du Wasserleitungsanlage für das Jahr 1944/1945 – Budżet wodociągu miejskiego na rok 1944/45) Haushaltsplan für du Wasserleitungsanlage für das Jahr 1944/1945 – Budget municipal water per year from 1944 to 1945) 1940 – 1942
110 (Dochody gminy: deklaracje w sprawie podatku przemzsłowego) (income municipalities tax declarations przemzsłowego) 1943
111 Haushaltsplan – Ausgabenbuch – Księga wydatków budżetowych Haushaltsplan – Ausgabenbuch – Book budgetary expenditure 1943 – 1944
112 Księga kontowa – wydatki budżetowe Book of angulation – budgetary expenditure 1944
113 Księga biercza podatku drogowego od nieruchomości (nowych budynków), dla miasta Mielca Book Biercza road tax on real estate (new buildings), for the city of Mielec 1940 – 1941
114 (Kredyt komunalny – zaciągnięcie i spłata pożyczek) (Credit communal – taking out and repayment of loans) 1932 – 1942
115 Inventur per 31.12.1943 der Firma Holzindustria H. Królikiewicz Mielec Cyrankastrasse 104 (Inwentura majątku Firmy Zakład Drzewny H. Królikiewicz w Mielcu) iNVENTURE per 31.12.1943 Company der Holzindustrie H. Królikiewicz Mielec Cyrankastrasse 104 (Inwentura Company assets Department Wood H. Królikiewicz in Mielec) 1943
116 116.9 (Drogi i place publiczne: preliminarze i kosztorysy budowy i przebudowy ulic, plany połączeń kanałowych ulic) 116.9 (roads and public squares: estimates and estimates of construction and reconstruction of streets, street plans call channel) 1939 – 1944
117 Spis Żydów w Mielcu sporządzony przez Radę Żydowską (Judenrat) 15.VIII.1940 (i 2 raporty o stanie zatrudnienia Żydów) Table of Jews in Mielec drawn up by the Jewish Council (Judenrat) 15.VIII.1940 (and 2 reports on the state of employment of the Jews) 1940 – 1943
118 Indeks Reischdeutschow i Volksdeutschow znajdujących się w wykazach tutejszego Zarządu Index Reischdeutschow and ethnic Germans appearing on lists of the local Management Board bez daty no date
119 Księga dochodów budżetowych Book of budget revenues 1943 – 1944
120 Sprawozdanie z lustracji miasta Mielca The report of the inspection of the city of Mielec 1941
121 Korespondencja dotymąia sprów finansowych – zadtuzenia gminy miasta Mielca Correspondence dotymąia Sprowa financial – zadtuzenia municipality of Mielec 1920 – 1931

Inventarz zawiera 120 pozycji i został przyjęty na posiedzeniu Komisji Metodycznej dnia 24.IX.1986 r.
Inventory contains 120 items and was adopted at the meeting of the Commission on Methodological Sept 24, 1986

Rzeszów, dnia 1986.09.29
Rzeszów, Sept 29, 1986